ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวชนิกานต์ พุทธารักษ์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางปัทมา มาลารัตน์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0