ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางเรวดี แจ้งอักษร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางปัทมา มาลารัตน์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0